Frågor och svar

Affischering
Får inte ske på entrédörrar eller övriga allmänna ytor.

Andrahandsythyrningar
Styrelsens tillstånd skall inhämtas vid all form av andrahandsuthyrning.
Läs mer

Autogiro
Möjlighet finns att ansluta dig till autogiro.
Läs mer

Avlopp
Det är bostadsrättshavarens ansvar att underhålla och reparera ledningar för avlopp, rensa golvbrunnar och vattenlås till de delar dessa är åtkomliga inne i lägenheten. Föreningen rensar övriga avloppsledningar, så kallade grenledningar och stamledningar inom ramen för det löpande underhållet.

Matoljor och övrigt matfett är avloppsledningarnas värsta fiende. Ta för vana att aldrig hälla ut matoljor eller annat fett i avloppet. Torka ur stekpannor med papper innan du diskar dem.

Barnvagnsrum och rullstolar
Det finns särskilda utrymmen för barnvagnar och rullstolar i trapphusen. Föreningen ansvarar inte för barnvagnar eller rullstolar.

Bilar
Gården är inte avsedd för biltrafik. Där ska det vara lugnt och säkert för de boende. Ambulans och brandkår måste kunna ta sig fram obehindrat.

Blomlådor
Blomlådor får inte hängas på utsidan av balkongen.

Brandvarnare
Enligt lag skall alla lägenheter ha fungerande brandvarnare. Bostadsrättshavaren ansvarar för att lägenheten är utrustad med fungerande brandvarnare. Kontrollera brandvarnarnas funktion minst en gång om året i början på december.

Bredband, TV, Telefoni
Föreningen är ansluten via FiberLan anslutning till Telia. Det innebär möjlighet till höghastighetsinternet/bredband, Digital-TV, hyrfilm, bredbandstelefoni m m
Läs mer

Bygga om/renovera
Läs mer

Cykelrum
I föreningen finns flera cykelrum. Tänk på att din cykel måste vara låst även i cykelrummet. Omärkta cyklar som syns vara bortglömda lämnas till återvinning. Föreningen ansvarar inte för cyklar.

Elförbrukning

Bostadsrättsföreningen har ett gemensamt elabonnemang. Hushållets verkliga förbrukning av el, debiteras kvartalsvis i efterskott på månadsavi. Fastighetens gemensamma elförbrukning mäts kollektivt och kostnaden ingår i månadsavgiften.

Elfel
Elcentralen i din lägenhet är försedd med automatsäkringar. När en säkring löses ut slås den aktuella kontakten ifrån automatiskt. Säkringen återställs genom att kontakten slås på igen. Om en säkring löst ut ska du innan säkringen slås på igen alltid först ta reda på vad som orsakat avbrottet. Kontrollera också jordfelsbrytare. Om inte detta hjälper kan det vara huvudsäkringen som har gått sönder. I detta fall kontaktar du den tekniske förvaltaren.
(Läs mer om Elektricitet i bostadspärmen)

Felanmälan
Läs mer

Fest
Du bör informera dina grannar i god tid innan du tänker ha fest. Var dessutom lyhörd om dina grannar klagar under festens gång. (Se även rubriken Klagomål)

Fyrverkeri
Avfyrande av fyrverkerier och smällare är absolut förbjudet på innergårdar, trapplotter, balkonger och terrasser.

Fågelmatning
För att förhindra att duvor, kajor  och måsar ska etablera sig i vårt bostadsområde är fågelmatning förbjuden.

Föreningsstämman
Brf Rosenlundsterrassens högsta beslutande organ är föreningsstämman. Ordinarie årsstämma hålls en gång per år senast under juni månad. Inför årsstämman har medlemmarna möjlighet att lämna motioner. Vid behov kan extra stämma inkallas. Kallelse skickas ut med Email senast två veckor före stämman. Årsredovisning presenteras på denna hemsida senast två veckor före stämman. Har du förslag på styrelseledamöter lämnar du dem till Valberedningen i god tid före stämman.

Läs mer i föreningens stadgar.

Försäkring
Du måste själv teckna hemförsäkring med bostadsrättstillägg.
Läs mer

Gården
Bollspel är förbjudet för skolbarn och äldre p.g.a. slitage på gräsytorna
. Cykelåkning är förbjuden på gräsytorna.
Läs mer i Ordningsreglerna.

Gästparkering
Gästplatser med parkeringsautomat finns på Västgötagatan 15. P-hus Vartofta

Huvudsäkring
Se rubrik Elfel.

Hissar
Vi har avtal med hissjourmontör. Nummer till hissjour finns anslaget i hissarna och på anslagstavlan i varje port.

Husdjur
Om du har husdjur är du fullt ansvarig för det. För att alla ska känna sig lugna och trygga i området är det inte tillåtet att ha hund med extremt stor kamplust. Den får inte heller vara lättretad eller ha lätt för att bitas. Du ska ha sådan kontroll över din hund att den inte angriper vare sig människor eller andra djur den möter. Tänk också på att lösgående katter ofta förorenar sandlådor.

Hyreslokaler
I vår förening finns 3 lokaler och ett garage med 70 platser. Dessa är i dagsläget uthyrda.
Läs mer

Internet
Se Bredband

Klagomål
Blir du störd av dina grannar, försök i första hand kontakta dem själv. Om det inte hjälper, kontakta oss i styrelsen för åtgärd. Undvik störande ljud (hög musik, tvättmaskin mm) efter kl 22.00. Borra, spika med mera som skapar oljud som fortplanta sig i husets stomme är tillåtet endast mellan klockan 8-20 på vardagar och mellan 10-17 på helgdagar och dag före helgdag.

Kompost
Finns ej

Kontaktuppgifter
Aktuella uppgifter hur du kontaktar förvaltarna och styrelsen finns  på hemsidan och anslaget i varje trapphusentré.

Källare och förråd
Alla dörrar till källare och förråd ska hållas stängda. Detta är mycket viktigt ur brand- och stöldsynpunkt. Ditt förrådsutrymme är märkt med bostadens nummer. Se till att det alltid är låst, även om du inte har något i det.
Läs mer

Lägenhetsnummer
Din lägenhet har ett nummer på dörren. Det underlättar om du uppger detta vid kontakt med oss. I folkbokföringen kan du ha ett annat lägenhetsnummer (läs mer)

Markiser
Regler beträffande markiser återfinns under rubriken Riktlinjer renovering/ombyggnad.

Matning av djur
Mata inte herrelösa katter utomhus i bostadsområdet. Matrester lockar till sig råttor och möss. Småfåglar matar du bäst en bit bort från huset.

Medlemsansökan
Läs mer

Namnskyltar
Fastighetsskötaren är ansvarig för att sätta nya namnskyltar på dörrarna och postlådor.
Läs mer

Nycklar
Läs under rubriken Överlåtelser/Mäklarbild.
Förlust av tag och/eller nyckel till allmänna utrymmen skall omgående anmälas till styrelsen.

Ombyggnad/ändring
För ombyggnad inom lägenheten behövs styrelsens godkännande även om ändringen inte berör ventilations- och värmeinstallationerna, eller rörschakt.
En god regel är därför: Fråga först.
Läs mer

Ordning i trapphus, loftgångar, allmänna och gemensamma utrymmen
Det är av brandsäkerhetsskäl förbjudet att placera soppåsar, kartonger, dörrmattor, barnvagnar, cyklar eller andra föremål i entré, trapphus eller källargångar.Läs mer

Pantsättningsavgift 
Läs mer

Paraboler
Paraboler får ej sättas upp utan styrelsens medgivande.

Parkeringsplatser i garaget
Läs mer

Porttelefon
Vid varje port finns en porttelefon. Den ansluts till de telefonnummer som Du anger. Besökaren trycker fram ditt namn på knappsatsen och det ringer i din telefon. Under samtal med besökaren trycker du på 5:ans knapp på din telefon för att öppna dörren.

Post
Du får din post levererad till din postbox i trapphusentrén. Se även tidningshållare.

Rökning
Observera att det är rökning förbjuden i alla gemensamma utrymmen. Om du måste röka får du göra det utomhus eller i din egen bostad.

Skadegörelse
Klotter och förstörelse ska anmälas till den tekniske förvaltaren. Det är vårt gemensamma ansvar att förhindra skadegörelse och nedsmutsning av alla slag.

Soprum
Soprum finns belägna bredvid portarna på Västgötagatan 17 och 21. Var noga med att sortera ditt avfall. Större kartonger liksom större volymer plast och glas lämnar du i de gröna containrarna på Västgötagatan 5 och 23.
På plan -2 finns ett rum för mindre grovsopor.

Staket
Staket får ej sättas upp utan styrelsens medgivande.

Störningar 
Se rubriken klagomål

Säkerhet
Många lägenhetsinbrott förhindras med bra tillsyn, stöldskyddsmärkning och värdeförvaring. Alla våra lägenheter har en godkänd säkerhetsdörr. Tänk på att inte ställa upp portar eller dörrar till gemensamma utrymmen – för din och dina grannars säkerhet. Larmnummer till polis, räddningstjänst är 112.

Tidningshållare
Det finns en tidningshållare utanför din lägenhetsdörr. Tänk på att avbeställa tidningen om du ska resa bort, eller be din granne ta hand om den.

Telefon
Den som så vill kan ansluta sig till IP-telefoni.
Läs mer

TV/Digital-TV
Alla våra lägenheter är anslutna till Telias Fibernät.
Läs mer

Tvättstuga
I föreningen finns en gemensam tvättstuga, på Vartoftagatan 9
Läs mer

Underhållsansvar
Ansvaret för underhållet av fastigheterna delas mellan Brf Rosenlundsterrassen och dess medlemmar. 
I stora drag har föreningen ansvar för underhållet utanför lägenheterna och medlemmarna har ansvaret för själva lägenheten. Vissa undantag finns dock.
 I föreningens  stadgar § 36 framgår detaljerna vad gäller underhållsansvar.

Utemiljö
Vår gemensamma utemiljö ska behandlas på samma sätt som våra gemensamma utrymmen inomhus. Då blir vår utemiljö ett stort uterum som kan nyttjas av alla som en förlängning av den egna bostaden. Tänk på att plocka undan leksaker och redskap samt ställ iordning bord och stolar efter användning.

Vattenkranar
Bostadsrättshavaren ansvarar själv för reparation och utbyte av vattenkranar.

Vattenavstängning
Alla lägenheter har en avstängningskran, oftast placerad i badrummet, klädkammare eller förråd.

Vattenförbrukning
Vattenförbrukningen mäts kollektivt och kostnaden ingår i årsavgiften

Vattenskador
Ska alltid anmälas till förvaltaren

Ventilation
Fastigheten är försedd med ett frånluftsystem. Det innebär att frisk luft tillförs via tilluftsdon som finns under fönstren i vardags- och sovrum. Använd luft sugs ut genom frånluftsdon i kök (spiskåpa) och våtrum. Om man ändrar ventilationen i lägenheten stör man systemet så att t.ex. en annan lägenhet får för litet eller för mycket luft.
 Med jämna perioder besiktigas ventilationssystemet genom så kallad Obligatorisk Ventilationskontroll (OVK).

Läs vidare under Riktlinjer renovering/ombyggnad.

Överlåtelser
Läs mer