Frågor och svar

Affischering
Får inte ske på entrédörrar eller övriga allmänna ytor.

Andrahandsythyrningar
Styrelsens tillstånd skall inhämtas vid all form av andrahandsuthyrning.
Läs mer

Autogiro
Möjlighet finns att ansluta dig till autogiro.
Läs mer

Avlopp
Det är de boendes ansvar att rensa golvbrunnar och vattenlås. Föreningen rensar övriga avloppsledningar, så kallade grenledningar och stamledningar. Inom ramen för löpande underhåll.

Barnvagnsrum och rullstolar
Det finns särskilda utrymmen för barnvagnar och rullstolar i varje trapphus. Föreningen ansvarar inte för barnvagnar eller rullstolar.

Bilar
Gårdar och promenadvägar i bostadsområdet är inte avsedda för biltrafik. Där ska vara lugnt och säkert för de boende. Ambulans och brandkår måste kunna ta sig fram obehindrat. Undantag görs vid in- och utflytt då det är tillåtet att köra fram för transport av tyngre och skrymmande saker. Lokala bestämmelser framgår av skyltar i området. Kontroller görs av parkeringsbolag.

Blomlådor
Blomlådor får inte hängas på utsidan av balkongen.

Brandvarnare
Enligt lag skall alla lägenheter ha fungerande brandvarnare. Det ska finnas i din bostadsrätt. Det är din skyldighet att byta batterier. Ta till vana att byta ut batterier 1 gång om året i början på december.

Bredband, TV, Telefoni
Föreningen är ansluten via FiberLan anslutning till Telia. Det innebär möjlighet till höghastighetsinternet/bredband, Digital-TV, hyrfilm, bredbandstelefoni m m
Läs mer

Bygga om/renovera
Läs mer

Cykelrum
I föreningen finns flera cykelrum. Tänk på att din cykel måste vara låst även i cykelrummet. Föreningen ansvarar inte för cyklar.

Elförbrukning
Bostadsrättsföreningen har ett gemensamt elabonnemang. Hushållets verkliga förbrukning av el, debiteras kvartalsvis i efterskott på månadsavi. Fastighetens gemensamma elförbrukning mäts kollektivt och kostnaden ingår i årsavgiften.

Elfel
Elcentralen i din bostad finns troligtvis placerad i din klädkammare, garderob och är försedd med automatsäkringar. När en säkring löses ut slås en aktuella kontakten ifrån automatiskt. Säkringen återställs genom att kontakten slås på igen. Om en säkring löser ut ska du alltid först ta reda på vad som orsakat avbrottet, innan säkringen slås på igen. Kontrollera dina automatsäkringar, jordfelsbrytare om inte detta hjälper kan det vara huvudsäkringen som har gått sönder. I detta fall kontaktar man någon i styrelsen.
(Läs mer om Elektricitet i bostadspärmen)

Felanmälan
Läs mer

Fest
Du bör informera dina grannar i god tid innan du tänker ha fest. Var dessutom lyhörd om dina grannar klagar under festens gång. (Se även rubriken Klagomål)

Fyrverkeri
Avfyrande av fyrverkerier och smällare är absolut förbjudet på innergårdar, trapplotter, balkonger och terrasser. Föreningen hänvisar till de allmänna utrymmen som finns utanför gårdarna.

Fågelmatning
För att förhindra att duvor och kajor ska etablera sig i vårt bostadsområde är fågelmatning förbjuden.

Föreningslokalen
Är möblerad med konferensbord och fikagrupp. Används som styrelserum och mötesrum.

Föreningsstämman
Brf Rosenlundsterrassens högsta beslutande organ är föreningsstämman. Ordinarie årsstämma hålls en gång per år, vanligen i början på juni. Inför årsstämman har medlemmarna möjlighet att lämna motioner. Vid behov kan extra stämma inkallas. Kallelse sker enligt stadgarna, tidigast 4 veckor och senast 14 dagar före stämman. Kallelsen skall redovisa dagordning. Årsredovisning och valberedningens förslag lämnas lämpligen ut senast 14 dagar före stämman.

Försäkring
Som medlem i vår förening ingår en gemensam bostadsrättsförsäkring
Läs mer

Gårdarna
Bollspel är förbjudet för skolbarn och äldre p.g.a. slitage på gräsytorna
Cykelåkning är förbjuden på gräsytorna

Gästparkering
Gästplatser med parkeringsautomat finns på Västgötagatan 15. P-hus Vartofta

Huvudsäkring
Se rubrik Elfel.

Hissar
Vi har avtal med hissjourmontör. Nummer finns anslaget i hissarna och på anslagstavla.

Husdjur
Om du har husdjur är du fullt ansvarig för det. För att alla ska känna sig lugna och trygga i området är det inte tillåtet att ha hund med extremt stor kamplust. Den får inte heller vara lättretad eller ha lätt för att bitas. Du ska ha sådan kontroll över din hund att den inte angriper vare sig människor eller andra djur den möter. Tänk också på att lösgående katter ofta förorenar sandlådor.

Hyreslokaler
I vår förening finns 3 lokaler, dessa är i dagsläget uthyrda till Cafe The Bagel, Gymgrossisten och AudioNova. Alla andra lägenheter är bostadsrätter som upplåts med bostadsrätt.
Läs mer

Internet
Se Bredband

Klagomål
Blir du störd av dina grannar, försök i första hand kontakta dem själv. Om det inte hjälper, kontakta oss i styrelsen för åtgärd. Undvik störande ljud (hög musik, tvättmaskin mm) efter kl 22.00. Ljud som lätt fortplantar sig i fastigheten (borra/spika, etc) bör undvikas redan efter kl. 20.00.

Kompost
Finns ej

Kontaktuppgifter
Aktuella uppgifter om telefonnummer/e-postadresser till styrelseledamöter, andra funktionärer i Brf Rosenlundsterrassen och till Felanmälan m fl finns alltid på hemsidan och anslaget i varje trapphusentré.

Källare och förråd
Alla dörrar till källare och förråd ska hållas stängda. Detta är mycket viktigt ur brand- och stöldsynpunkt. Ditt förrådsutrymme är märkt med bostadens nummer. Se till att det alltid är låst, även om du inte har något i det.
Läs mer

Lägenhetsnummer
Din lägenhet har ett nummer på dörren. Det underlättar om du uppger detta vid kontakt med oss. I folkbokföringen kan du ha ett annat lägenhetsnummer (läs mer)

Markiser
Här hittar du regler för markiser på föreningens fastighet Regler gällande markiser

Matning av djur
Mata inte herrelösa katter utomhus i bostadsområdet. Matrester lockar till sig råttor och möss. Småfåglar matar du bäst en bit bort från huset.

Medlemsansökan
Läs mer

Namnskyltar
Fastighetsskötaren är ansvarig för att sätta nya namnskyltar på dörrarna och postlådor.
Läs mer

Nycklar
När du flyttar in får du tre lägenhetsnycklar samt två hushållsnycklar. Behöver du beställa fler nycklar gör du det via e-post till styrelsen. Dessa beskostas av dig med en engångsavgift. Samtliga nycklar skall följa med vid eventuell överlåtelse av bostadsrätten även tvättstugenyckel.

Ombyggnad/ändring
För ombyggnad inom lägenheten behövs styrelsens godkännande även om ändringen inte berör ventilations- och värmeinstallationerna, eller rörschakt.
En god regel är därför: Fråga först.
Läs mer

Ordning i trapphus, loftgångar, allmänna och gemensamma utrymmen
Placera inte dörrmattor, barnvagnar, cyklar eller andra föremål i entré, trapphus eller källargångar. Dessa föremål är absolut förbjudna att ha i trapphus eller källargång. Vid brand eller annan olycka kan det också hindra framkomligheten för utrymning och räddningspersonal.

Läs mer

Pantavgifter
Läs mer

Paraboler
Paraboler får ej sättas upp utan styrelsens medgivande.

Parkeringsplatser i garaget
Läs mer

Porttelefon
Vid varje port finns en porttelefon. Den ansluts till din fasta telefon och du kan öppna porten för besökare. Besökaren trycker din kod på knappsatsen och det ringer i din telefon. Under samtal med besökaren trycker du på 5:ans knapp på din telefon och sedan lägger på. Porten öppnas då omedelbart.

Post
Du får din post levererad till din postbox i trapphusentrén. Se även tidningshållare.

Rökning
Observera att det är rökning förbjuden i alla gemensamma utrymmen. Om du måste röka får du göra det utomhus eller i din egen bostad.

Skadegörelse
Klotter och förstörelse ska anmälas till fastighetsskötare. Det är vårt gemensamma ansvar att förhindra skadegörelse och nedsmutsning av alla slag.

Soprum
Föreningen har ingen fraktion för grovsopor, vilket betyder att om detta inte tar i beaktande blir föreningen tvungen att begära städning av soprummet samt extra tömningar, vilket medför en ökad kostnad för föreningen och i slutändan en ökad månadsavgift för oss medlemmar. Respektive bostadsrättsinnehavare ansvarar för att själv forsla bort sina grovsopor. Soprum finns belägna brevid portarna på Västgötagatan 17 och 21.

Staket
Staket får ej sättas upp utan styrelsens medgivande.

Störningsjour
Se rubriken klagomål

Säkerhet
Många lägenhetsinbrott förhindras med bra tillsyn, stöldskyddsmärkning och värdeförvaring. Alla våra lägenheter har en godkänd säkerhetsdörr som är ett exempel på sätt att öka vår säkerhet. Tänk på att inte ställa upp portar eller dörrar till gemensamma utrymmen – för din och dina grannars säkerhet. Larmnummer till polis, räddningstjänst är 112.

Tidningshållare
Det finns en tidningshållare utanför din lägenhetsdörr. Tänk på att avbeställa tidningen om du ska resa bort, eller be din granne ta hand om den.

Telefon
Den som så vill kan ansluta sig till IP-telefoni.
Läs mer

TV/Digital-TV
Alla våra lägenheter är anslutna till Telias Fibernät.
Läs mer

Tvättstuga
I föreningen finns en gemensam tvättstuga, på vartoftagatan 9
Läs mer

Underhåll
Ansvaret för underhållet av fastigheterna delas mellan Brf Rosenlundsterrassen och dess medlemmar. 
I stora drag har föreningen ansvar för underhållet utanför lägenheterna och medlemmarna har ansvaret för själva lägenheten. Vissa undantag finns dock.
Av Föreningarnas stadgar § 25-27 framgår detaljerna vad gäller underhållsansvar.

Utemiljö
Vår gemensamma utemiljö ska behandlas på samma sätt som våra gemensamma utrymmen inomhus. Då blir vår utemiljö ett stort uterum som kan nyttjas av alla som en förlängning av den egna bostaden. Tänk på att plocka undan leksaker och redskap samt ställ iordning bord och stolar efter användning.

Vattenkranar
Den boende ansvarar för reparation av droppande vattenkranar.

Vattenavstängning
Alla lägenheter har en avstängningskran, oftast placerad i badrummet, klädkammare eller förråd.

Vattenförbrukning
Vattenförbrukningen mäts kollektivt och kostnaden ingår i årsavgiften

Vattenskador
Ska alltid anmälas till förvaltaren

Ventilation
Fastigheten är försedda med s.k. till och frånluftssystem. Det innebär att frisk luft tillförs och använd luft sugs ut. Om man ändrar ventilationen i lägenheten stör man systemet så att t.ex. en annan lägenhet får för litet eller för mycket luft.
Med jämna perioder besiktigas ventilationssystemet genom så kallad Obligatorisk Ventilationskontroll (OVK). Vid dessa tillfällen behöver vi tillträde till alla lägenheter.

Överlåtelser
Läs mer